תקנון מועדון לקוחות אתר NEEDIT

1 .אתר NEEDIT.co.il (להלן “האתר”) בבעלותם של כפיר פסקוביץ’ ובועז נחום (להלן “בעלי האתר”) הינו אתר מכירת מוצרים ממגוון קטגוריות בהיצע מגוון עבור הקהל הרחב.

2 .תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של  NEEDIT להלן:

“התקנון”.

3 .ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.

4 .האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל אדם המצטרף כחבר למועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.

5 .לחברי המועדון, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. אתר NEEDIT שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת.

6 .אתר NEEDIT שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם חלה חובה במתן הודעות על פי דין.

7 .נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן  באתר הרשמי של העסק בכתובת www.needit.co.il

להלן: ” האתר “.

8 .כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות

9 .חבר במועדון הלקוחות יהא כל אדם פרטי, מגיל 18 ומעלה בלבד, אשר מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון באתר NEEDIT בכתובת www.needit.co.il .

 וכולל את הפרטים הבאים: פרטים אישיים לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל תקפה, מספר טלפון, תאריך לידה, עיר מגורים, אישור התקנון והסכמה לקבלת מידע פרסומי.

מודגש כי המצטרף אינו מחויב למסור פרטים כאמור.

10. יובהר כי הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו

כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של המבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

11 .זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, לא בתי עסק,

ארגונים או סוכנים המנצלים את חברותם לשימוש עסקי כלשהוא.

12 .החברות במועדון הינה אישית ולקרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר מועדון הלקוחות. בתקנון זה למונח “קרוב מדרגה ראשונה” (המשמעות כדלקמן: בן זוג, ילד עד גיל 18.)

13 .החברות המועדון מקנה הטבות ברכישה באתר NEEDIT   בלבד.

14 .תוקף החברות במועדון הינו שנה ממועד ההצטרפות זולת תחליט החברה להאריך באופן אוטומטי את תקופת החברות וזאת ללא צורך בהודעה לחבר המועדון.

15 .האחריות למילוי טופס ההצטרפות באופן קריא, מדויק ומלא, הינו של הלקוח בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי בעלי האתר בגין אי קבלת הטבות מועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס ו/או מילוי חלקי ו/או בלתי מדויק ו/או בלתי קריא.

16 .מובהר כי, במקרה של טופס הצטרפות חסר, בלתי מדויק, וכיוצ”ב יהיו בעלי האתר רשאים שלא לצרף או לחדש את חברות הלקוח במועדון.

17 .כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את בעלי האתר בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני E-mail) ) מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.

18 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק כרטיסי חברות במועדון ללא תשלום. בהתאם לשיקול

דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק.

19 .על אף האמור לעיל, בעלי האתר יהיו  רשאים לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון

20 .כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים

מיום הודעתו שנשלחה בדואר אלקטרוני לכתובת boaz@protectil.co.il  על רצונו כאמור.
במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו (במידה וניגבו) ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

ביטול החברות במועדון

21 . בעלי האתר שומרים על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמם הטוב ו/או בעסקיהם, ו/או במי מטעמם. בעלי האתר יהיו  רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו (במידה ונגבו) ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

הוראות בנוגע לדמי חבר ולחידוש חברות במועדון

22 . הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום דמי חבר ו/או דמי חידוש. עם זאת, ובלי לגרוע מכלליות האמור, בעלי האתר  רשאים להתחיל לגבות תשלום בעבור הצטרפות למועדון ו/או חידוש החברות במועדון, זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

23 .בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות לשנות ולגבות דמי חבר ו/או חידוש, לשנותם ו/או לבטלם והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

24 .מובהר כי אי דרישה מצד בייבי סטאר של תשלום דמי החבר ו/או דמי החידוש אינה מהווה ויתור

מצידה ואינה גורעת מזכותה של בייבי סטאר לדרוש תשלום דמי חבר ו/או דמי חידוש בכל מועד אחר

שתחליט בעתיד אך לא באופן רטרואקטיבי ובמעמד חידוש החברות במועדון תוך ציון עניין חובת התשלום עבור חידוש החברות במועדון הלקוחות ללקוח באתר עצמו .

הטבות לחברי המועדון

25 .מובהר כי קבלת ההטבות במסגרת מועדון הלקוחות, ניתנת באתר NEEDIT בלבד.

26 . ההטבות תהיינה בתוקף בהתאם לתנאי המבצע ו/או ההטבות. בעלי האתר יהיו רשאים מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה, או אם בעלי האתר מחויבים במתן הודעה על פי דין המתייחס לביטול הטבות.

27 .ההטבות תוענקנה בפועל בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של האתר..

אם תהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, יפעלו בעלי האתר לתיקון אותן תקלות תוך זמן סביר ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

28 .מובהר כי, במקרה של מבצעים/הטבות חופפים, מבצעים המתנהלים במקביל, בין אם מבצעי מועדון שונים ובין אם גם מבצעים לכלל לקוחות האתר, לא ניתן יהיה לממש כפל מבצעים ו/או הטבות. למען הסר ספק, ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון החברה יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה אחרת שניתנו או יינתנו ללקוחות החברה אלא אם הדבר צויין במפורש באתר NEEDIT.

29 .למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, ברקודים, QR קוד, תלושים, כרטיסים נטענים, בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים המופיעים באתר שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון המשלמים באמצעי תשלום מסוג זה והכל בהתאם לתנאי המימוש המופיעים על גבי הכרטיסים הנ”ל.

30  .בהקשר זה יובהר כי, היה ובוצעה עסקה אשר חלקה שולם בתווים, תלושים, או כרטיס דומה וחלקה שולם בכרטיס אשראי – לא תינתן ההנחה או הטבה לחברות המועדון וכלל הנחות הסל בטלות גם על החלק היחסי של העסקה ששולם בכרטיס אשראי. כאשר חלק מהרכישה מתבצע באמצעות כרטיס מתנה, אין הנחה על כלל סל הקניות.

31 . מקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הטבה לחברי המועדון ו/או החלפת פריט שנרכש באמצעות הטבה, יהיו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים כפי שתעודכן מעת לעת באתר על כל מוצר לגופו ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה, התש”ע-2010.

32 .מובהר כי ההטבות לחברי המועדון, כפי שיקבעו על ידי בעלי האתר ויפורסמו באתר, אינן ניתנות לשינוי ו/או המרה ולא ניתן להמיר את שווי ההטבה/ההנחה בתשלום כלשהו.

33 .מובהר כי בעלי האתר יהיו  רשאים לקבוע כי הטבות, הנחות ו/או מבצעים יינתנו או לא יינתנו לכל חברי המועדון, לחברי מועדון מסוימים, לסוג מסוים של חברי מועדון, בחנויות מסוימות ו/או על פי כל פילוח שאותו ימצאו בעלי האתר כרלוונטי – הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי, ולא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

34 .בעלי האתר רשאים להגביל את ההטבות או המבצעים הנ”ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

35 .בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים

36 .החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע”י בעלי האתר בדיוור לחברי המועדון מפעם לפעם או בפרסום כללי באתר עצמו בנוגע לעניין זה.

37 .תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו כניסה למערכת כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה באתר. ההטבות הינן הטבה אישיות וניתנות למימוש אישי בלבד.

38 .בעלי האתר רשאים להגביל את ההטבות או המבצעים הנ”ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

39 .בעלי האתר יהיו רשאים מעת לעת לפי שיקול דעתם, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת

המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

40 .להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור ו/או בפרסום עצמו –

41 .המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

1.41 .אין כפל מבצעים והנחות .

2.41 .התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

3.41 .קופון או קוד הנחה מכל סוג הניתן להזנה באתר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

4.41 .מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף. קופון פג תוקף או שלא מומש,

לא יכובד.

5.41 .לא חל על כרטיסי מתנה.

שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן

42 .בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. בעלי האתר לא ישאו בשום אחריות במידה ויחליטו לנהוג כך. כמו כן, בעלי האתר לא ישאו בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג’ כלשהו אם יפסיקו את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא.

דרכי פרסום של המועדון לקוחות

43 .הודעות מועדון הלקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת בעלי האתר לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר החברות במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות המועדון לקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו ע”י בעלי האתר באופן ובדרך כפי שבעלי האתר ימצאו לנכון לפי שיקול דעתם הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

44 .בעת הרישום למועדון, יתבקש מן המצטרף לתת מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, עיר מגורים, תאריך לידה , כתובת דואר אלקטרוני (לעיל ולהלן: “הפרטים האישיים”) , וכן אישור התקנון והסכמה לקבלת מידע פרסומי. חבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים האישיים נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

45 .בעלי האתר היו  רשאים להשתמש בפרטים האישיים של החברים במועדון הלקוחות על מנת לאשר לחברים במועדון הלקוחות להשתמש בשירותי האתר ועל מנת לנהל את המועדון.

46 .אנו עשויים לשתף מידע אישי אודותיך עם צדדים שלישיים, בין היתר לצורך מתן השירותים וניהול המידע האישי הנאסף אודותיך, באמצעות ספקי השירותים של החברה, כגון: ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי שירותים שעשויים לנהל עבורנו את מועדון הלקוחות, ספקי חיוב וגביית תשלומים, ספקי משלוח הודעות דוא”ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, ספקי שירות הפקה ומשלוח של חשבוניות וקבלות. אנו גם עשויים לשתף מידע אישי אודותייך עם צדדים שלישיים, בין השאר, במקרה שתפר את התקנון, בהתאם להסכמתך או בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת וכן לצורך ניהול הליך משפטי. המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל, לרבות במדינות שרמת ההגנה בהן על מידע אישי נופלת מזו הקיימת בישראל. במקרה של העברה כאמור, ההעברה תתבצע בהתאם להוראות הדין.

47 .בעלי האתר ינקטו בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת בעלי האתר אינם יכולים להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולים להתחייב שהשרתים יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

48 .אנו נשמור את הפרטים האישיים לפרק הזמן הנדרש כדי לממש את המטרות אשר לשמן נאסף, לרבות לצורך קיום החובות המוטלות עלינו על-פי דין, ובכלל זה חובות דיווח. על מנת לקבוע את פרק הזמן הראוי לשמירת הפרטים האישיים, אנו נשקול, בין השאר את מטרת איסופו, היקפו, טיבו, רגישותו, הסיכון שעשוי להיגרם מגישה בלתי מורשת לפרטים האישיים ופרק הזמן שמהלכו אנו עשויים להידרש לפרטים האישיים לצורך עמידה בדרישות הדין או לצורך ניהול הליכים משפטיים.

49 .ידוע לחבר המועדון אשר אישר את קבלת המידע הפרסומי במסגרת הרשמתו למועדון( כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן:”הפניות”).
מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של בעלי האתר

ו/או של מי מטעמם או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים

מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לבעלי האתר, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לחבר המועדון שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות, בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות שליחת מייל לבעלי האתר לכתובת boaz@protectil.co.il     .

כללי

50 .עם ההצטרפות למועדון מקבלת בעלי האתר על עצמם את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר מועדון נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

51 .ידוע ללקוח כי בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקול דעתם הבלעדי מעת לעת.

52 .בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי בעלי האתר. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, באתר NEEDIT.co.il   .

53 .בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתם וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

54 .בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעת מראש.

55 .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

56 .המכירה באתר NEEDIT.co.il  הנה קמעונאית בלבד. בעלי האתר יהיו רשאים להגביל, על פי

שיקול דעתם הבלעדי, כל רכישה המעלה חשש כי הנה למטרה סיטונאית.

57 .מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות ניתן יהיה לקבל בשליחת מייל לכתובת boaz@protectil.co.il  או בטלפון 03-6804030.

58 .במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בהטבות המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות הלקוח. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

59 .בעלי האתר יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.

60 .דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

61 .חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי  התקנון.

62 .ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

63 .במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, יפעלו בעלי האתר  לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.

64 .אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ”ב המופיעים

באתר NEEDIT.co.il  ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים (להלן: “התכנים”), למטרות שאינן לצורך אישי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ”ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר.

סמכות שיפוט

65 .על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

66 .בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את מועדון הלקוחות ו/או את בעלי האתר, ייחשב חבר

המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.

שונות

67 .כל השתהות של בעלי האתר בקיום זכות המגיעה להם על פי המפורט לעיל, או הימנעותם של בעלי האתר מעמידה על זכותם כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיהם.

68 .בעלי האתר  רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שימצאו לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

69 .החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.

70 .השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג’ כלשהו.

71 .במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.