תקנון ותנאי שימוש באתר

העסק NEEDIT (להלן: “בעלי האתר”) – בעליו  ומפעיל ה אתר needit.co.il  (להלן: “האתר”) ח”פ: 066131129  – שמחים להזמינך להשתמש משירותי האתר. העסק מעמיד לרשות לקוחותיו פלטפורמה מתקדמת (ומשתלמת) לביצוע קניות במגוון קטגוריות ומוצרים . השימוש באתר ו/או בשירותי האתר יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. בעלי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המירב מחווית הגלישה באתר וממגוון השירותים המוענקים בו.  מאחלים לכם חווית קניה נפלאה ויוצאת דופן .

 1. תנאים כלליים

 1.1 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: “תקנון האתר” או “התקנון”), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2  למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי המוכרים המזוהים בכל אחת מעסקאות המכירה ולאו דווקא על ידי בעלי האתר. בכל מקרה בו זוהה מוכר בעסקת רכישה הוא יהיה הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה.

 1.3 בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את בעלי האתר כלפי משתמשי וגולשי האתר.

 1. רישום לאתר

 2.1 בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות את הפרטים הנכללים באתר. מסירת פרטים כאמור הינה לשיקול דעת המשתמש ואינה מחויבת מכוח חוק, אולם אי רישום לאתר עלול לשלול את יכולתך לקחת חלק במכירות הקיימות באתר ו/או לעשות שימוש בשירותיו.

2.2  לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישמוך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.

2.3  מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במרשמי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום כאמור.

2.4  בגין השתתפות בכל מכירה תתבקש להזין את פרטי האשראי שלך על מנת לבצע את הרכישה. היה ותבחר לעשות כן, תוכל להזין את פרטי האשראי שלך במסגרת רישומך באתר וזאת לצרכי נוחות.

2.5 עם הרשמת גולש לאתר הוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מאתר NEEDIT  וכן משותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים עמם הם עובדים או יעבדו בעתיד (להלן: “הגופים”). ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני,  , SMS ,email , וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים. הגופים יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכן להוסיף למידע מידע ממקורות אחרים.

 1. הזכות להשתתף במכירות באתר

3.1  כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.

3.2  החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:

 3.1.1 אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.

3.1.2  אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

3.1.3  אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 3.1.4 אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

3.1.5  אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.

3.1.6  אם הפרת את תנאי הסכם זה.

3.1.7  אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).

 3.1.8 אם בעלי האתר  ימצאו כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.

 1. רכישת המוצרים באתר

 4.1 במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של המוכר הרלוונטי. כל מכירה תהא מותנה בתנאים שונים (הגבלת זמן, מספר מינימאלי של רוכשים, מספר מקסימלי של רוכשים וכו’) ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר עם תנאים כאמור. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

4.2  בעלי האתר ממליצים לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בכל מקרה, בעלי האתר לא יהיו אחראים למחירים המפורסמים באתר ואלו יהיו באחריות המוכרים הרלוונטיים.  בעלי האתר אינם מתחייבים  כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר השוק). באחריות המשתתפים במכירות לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.

4.3  רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קנייה מידית של המוצר.

 4.4 את השובר לא ניתן לממש בכפל מבצעים אלא אם צויין אחרת במפורש באתר.

4.5  כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.

4.6  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף ובעלי האתר לא ישאו באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו’).

4.7  תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר הנרשמים ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה החברה.

 1. קישורים באתר

5.1  במידה וישנו קישור (”לינק”) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא ישאו בעלי החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיו אחראיים  לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

 1. אספקת מוצרים

6.1  אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצרים תבוצע באחריותם הבלעדית של המוכרים הרלוונטיים ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקה: עד 14 ימי עסקים (שישי-שבת-חגים-חול המועד לא נחשבים כימי עסקים)
6.2  בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל עיכוב ו/או איחור באספקת המוצר ו/או לאי אספקה שנגרם מאירועים שאינם בשליטתה לרבות איחור או אי הגעה של חברת השילוח, שביתות, השבתות, פגעי טבע.

 1. תשלום

7.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

 7.2 חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 8 להלן.

 1. ביטול עסקה/ החזרות/ החלפות

8.1 הודעת ביטול ניתן יהיה למסור בטלפון 03-6804030 ,במייל   boaz@protectil.co.il  ,   בדואר או באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור “צור קשר” באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת”ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו’), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: ”חוק הגנת הצרכן”).

8.2  דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך  (להלן: “דמי ביטול”). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח (להלן: “עלויות השילוח”).

8.3  דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי המוכר או על ידי בעלי האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן בעלי האתר יוותרו על גביית דמי ביטול ו/או עלויות השילוח, לא יחויב הצרכן ב דמי ביטול ו/או עלויות השילוח.

8.4  ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

 8.5 לאחר קבלת המוצר על אחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו כשהוא באריזתו המקורית, לא הורכב ולא שומש.

 8.6 לא תתאפר זכות החלפה ו/או החזרה של ריהוט שהורכב בבית הלקוח באם הורכב ע”י הלקוח (לרבו: מיטות מעבר, לולים, עריסות וכו’) או ע”י מתקין של ספק הריהוט
      מוצרי אמבט, טיפוח והיגיינה (לרבות: סבונים, שמפו, קרמים, שמנים, נוזלי חיטוי, מגבונים) או כל מוצר אחר אשר הורכב/נעשה בו שימוש/אריזתו פגומה.

8.7  על אחריות הלקוח לפתוח את המוצר ולבדוק אותו בעת קבלת המשלוח מחברת השליחויות ולדווח לנו במידה ומשהו לא תקין.

 1. ביטול מכירות מצד בעלי האתר ו/או המוכר

 9.1 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתם  הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.

9.2  למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. סודיות ופרטיות

10.1  בעלי האתר מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותם לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.

10.2  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של בעלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים בעלי האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיהם ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר.

 1. תכני משתמשים באתר

11.1  ייתכן ואתר NEEDIT  יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.

11.2  חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג’ כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.

 11.3 חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל (“spam”).

 11.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.


 1. אחריות

12.1  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד בעלי האתר ו/או המוכרים לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

12.2   בעלי האתר מתחייבים לעשות כל שביכולתם לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

12.3  בעלי האתר לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

12.4   בעלי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.

 12.5  מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 12.6 אין בעלי האתר אחראים לנזקים אשר נגרמו לאריזה במהלך השילוח, מוצרים תקינים לא יוחלפו בשל אריזה פתוחה/ קרועה וכו’.

12.7  בעלי האתר לא אחראים לקרעים בתפר ו/או בבד לאחר שהמוצר נפתח.

 12.8 בעלי האתר לא אחראים לכל שבר שיגרם למוצר לאחר שהמוצר נפתח.  

 1. קניין רוחני

 13.1 כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושם הבלעדי של בעלי האתר או תוכן שניתן לבעלי האתר ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של בעלי האתר היא אסורה בהחלט.

 1. דין ושיפוט

 14.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 1. פרטיות

 15.1 מסירת פרטים באתר.  לתשומת לבך: אינך חייבת על-פי חוק למסור באתר פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, הזמנה מקוונת של מוצרים באתר דורשת הרשמה לאתר. בעת הרשמה למועדון הלקוחות תידרש למסור שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסניף הבית שלך.

בנוסף, לצורך השלמת ההזמנה תידרשי למסור כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, פרטי אמצעי תשלום, וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה ו/או לשם השלמתו. שירותים נוספים, כגון פנייה אל בעלי האתר טעונים אף הם מסירה של פרטיך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר וטפל בפנייתך.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לאתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם לתקנון זה.

15.2 השימוש במידע שמסרת או שאספנו אודותיך. השימוש באתר ואישורך את תקנון הרכישה מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות תקנון זה, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

15.3 מסירת מידע לצד שלישיבעלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן  –

15.4 זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אלייך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), תהיה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע. בעלי האתר ימחקו במקרה זה מידע הדרוש להם רק כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לבעלי האתר לשם ניהול עסקיהם – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי בעלי האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

 1. יצירת קשר. ליצירת קשר עם בעלי האתר, אנא פנה דרך לחיצה על  “צור קשר” באתר,  או בשליחת דואר אלקטרוני לכתובת boaz@protectil.co.il  
 2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים .